Longhai Shangquan Technology Jewelry Co., Ltd.
Home > Products >

Metal Earrings

Contact Info

. Ms. Wang Yi Hong

Address: Baosheng Road, LongChi Exploiture Zone of JiaoMei, ZhangZhou City, Fujian, China.
Product No. 1-1/ Total 1
  • Earrings

    1. Slap-up man-made crystal + pure silver fittings

    Item No. 001

    Main category: Metal Earrings
    Last Online Date: 12/01/2006 Last Update Date: 01/01/2011