Changzhou Jianlian Reinforcing Bar Conjunction Co., Ltd
Home > Products >

Metal Bending Machines

Product No. 1-2/ Total 2
 • Rebar Bending Machine

  Name: GW40 rebar bending machine This product has three kinds: GW40 Manual, GW40(A) semiautomatic, GW40(Z)full-automatic This machine is used for bending all kinds of A3 steel and Grade II screw ...

  Item No. GW40

  Main category: Metal Bending Machines
  Last Online Date: 05/11/2011 Last Update Date: 01/01/2011

 • Rebar Bender

  Name: GW50 rebar bending machine This product has three kinds: GW50 Manual, GW50(A)semiautomatic, GW50(Z)full-automatic
  Use and feature: This machine is used for bending all kinds of A3 steel a...

  Main category: Metal Bending Machines
  Last Online Date: 06/28/2011 Last Update Date: 06/28/2011