Chongqing Qingshun Co., Ltd.
Home > Products >

Tea

All Products (1)
Contact Info

. Wang Wenjing

Address: No. 810-13-10-1, Nanhua Street, Shi Qiaopu, Jiu Longpo District
Product No. 1-1/ Total 1
  • Green Tea, Black Tea, Jasmine Tea

    green tea chunmee, gunpowder, OP, fannings, broken green tea, steamed green tea sencha, black tea, jasmine tea, etc.

    Main category: Tea
    Last Online Date: 07/18/2011 Last Update Date: 07/18/2011